پایگاه داده SQL

مالیات و دارایی در SQLServer

پروژه مالیات و دارایی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

عطاری در SQLServer

پروژه عطاری در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای [...]

خوشکبار در SQLServer

پروژه خوشکبار در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای [...]

سبزی فروشی در SQLServer

پروژه سبزی فروشی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

فروشگاه اسباب بازی در SQLServer

پروژه فروشگاه اسباب بازی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده [...]

فروش وسایل الکترونیکی در SQLServer

پروژه فروش وسایل الکترونیکی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی [...]

نرم افزار مغازه در SQLServer

پروژه نرم افزار مغازه در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

برنامه هفتگی در SQLServer

پروژه برنامه هفتگی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

آموزشگاه رانندگی در sql در SQLServer

پروژه آموزشگاه رانندگی در sql در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی [...]

فروش نرم افزار در SQLServer

پروژه فروش نرم افزار در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]