MATLAB ( متلب )

رمز گذاری فایل exe در داخل عکس در matlab

پروژه رمز گذاری فایل exe در داخل عکس در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]

تشخیص تومور در matlab

پروژه تشخیص تومور در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده است. محتویات و سورس [...]

بهینه سازی در matlab

پروژه بهینه سازی در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده است. محتویات و سورس [...]

رسم مستطیل دایره و خط در matlab

پروژه رسم مستطیل دایره و خط در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]

ریشه های معادله به روش وتری در matlab

پروژه ریشه های معادله به روش وتری در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]

شناسایی اعداد پلاک در matlab

پروژه شناسایی اعداد پلاک در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]

تشخیص عدد در عکس سکه در matlab

پروژه تشخیص عدد در عکس سکه در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]

ریشه یابی به روش وتری در matlab

پروژه ریشه یابی به روش وتری در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]

ترمیم قرمزی چشم در تصاویر عکاسی در matlab

پروژه ترمیم قرمزی چشم در تصاویر عکاسی در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]

ریشه های معادلات به روش نابجایی در matlab

پروژه ریشه های معادلات به روش نابجایی در matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده [...]