نمودار ER

وام دانشجویی در ER

پروژه وام دانشجویی در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی [...]

بانک در ER

پروژه بانک در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس [...]

انبار داری در ER

پروژه انبار داری در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی [...]

پایگاه داده دفتر هواپیمایی در ER

پروژه پایگاه داده دفتر هواپیمایی در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد [...]

کلینیک در ER

پروژه کلینیک در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس [...]

آهن فروشی در sql در ER

پروژه آهن فروشی در sql در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول [...]

تور گردشگری در ER

پروژه تور گردشگری در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی [...]

ویدیو کلوپ مدل پیشرفته در ER

پروژه ویدیو کلوپ مدل پیشرفته در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و [...]

آموزشگاه علمی در ER

پروژه آموزشگاه علمی در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی [...]