نمودار ER

ثبت نام دانشجویان در ER

پروژه ثبت نام دانشجویان در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول [...]

قرض الحسنه در ER

پروژه قرض الحسنه در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی [...]

فروشگاه کفش در ER

پروژه فروشگاه کفش در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی [...]

پایگاه داده مرکز جهانگردی در ER

پروژه پایگاه داده مرکز جهانگردی در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد [...]

کتابخانه در ER

پروژه کتابخانه در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس [...]

فروش میز و تجهیزات اداری در ER

پروژه فروش میز و تجهیزات اداری در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها [...]

آژانس مسافرتی در ER

پروژه آژانس مسافرتی در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی [...]

کفش فروشی در ER

پروژه کفش فروشی در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس [...]

فروشگاه لباس در sql در ER

پروژه فروشگاه لباس در sql در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول [...]

وام در ER

پروژه وام در ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس [...]